عوامل موثر بر کیفیّت زندگی

عوامل موثر بر کیفیّت زندگی

مقدمه   چه اموری باعث افزایش کیفیت زندگی می‌شود؟ گرچه کمیّت زندگی در اختیار ما نیست؛ اما کیفیّت آن به حول و قوۀ حضرت حق در اختیار ماست. اساس زندگی بر کیفیّت آن است. گاهی اوقات افراد عمر کوتاهی داشتند؛ اما زندگی با کیفیّتی را تجربه کردند و بر عکس...

انتشار: ۱۳۹۹/۴/۱۵