ارتباط سازنده – بخش دوم

ارتباط سازنده – بخش دوم

مقدمه   موضوع ارتباط سازنده برای ما مهم و ضروری است؛ زیرا ارتباط، به‌نحوی قوت و غذای زندگی انسان‌هاست. زندگی بدون ارتباط و در تنهایی، مانع رشد آدمی است. بسیاری از رشدهای مادی و معنوی که نصیب ما می‌شود از طریق ارتباطاتی است که با دیگران برقرار می‌کنیم و این...

انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۵
ارتباط سازنده – بخش اول

ارتباط سازنده – بخش اول

مقدمه   یکی از مهم‌ترین نیازهای روزمرۀ ما داشتن ارتباط صحیح با دیگران است. ارتباطی که متضمن دریافت و پرداخت انرژی متقابل با آنان باشد، با همان کیفیتی که قرآن تحت عنوان«سلام» معرفی می‌کند. در واقع وقتی ما به یکدیگر سلام می‌کنیم، هر دو طرف از آفات و آسیب‌های احتمالی...

انتشار: ۱۴۰۲/۸/۲۵