توانمندی ـ بخش بیست و ششم

توانمندی ـ بخش بیست و ششم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است[۱]؛ او چنان توانمند خلق شده است که قابلیت دارد خدای سبحان او را مظهر اسماء و صفات خویش قرار دهد. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود انسان به ودیعه نهاده است لکن او در گذر...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
توانمندی ـ بخش بیست و پنجم

توانمندی ـ بخش بیست و پنجم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است: «وَ هُوَ الَّذی جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْض‏»[۱] «او کسی است که شما را جانشین خود در زمین قرار داد» اما در گذر روزگار ناتوانی بر انسان عارض می‌شود. عَرَضی بودنِ ناتوانی این نوید را می‌دهد که ضعف و عجز...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
توانمندی ـ بخش بیست و چهارم

توانمندی ـ بخش بیست و چهارم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. برای مثال خدای سبحان به او توان شنیدن پیام حق و توان اجابت دعوت حق را داده[۱] اما او در گذر روزگار غافل از توانمندی خویش شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
توانمندی ـ بخش بیست و سوم

توانمندی ـ بخش بیست و سوم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. لکن او در گذر روزگار غافل از توانمندی خویش شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود، پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی مطلوب، آن است که انسان با اخلاص و سرعت بیشتری در عرصه بندگی گام...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
توانمندی ـ بخش بیست و دوم

توانمندی ـ بخش بیست و دوم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
توانمندی ـ بخش بیست و یکم

توانمندی ـ بخش بیست و یکم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. برای مثال خدای سبحان به او توان شنیدن پیام حق و توان اجابت دعوت حق را داده[۱] لکن او در گذر روزگار غافل از توانمندی خویش شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
توانمندی ـ بخش بیستم

توانمندی ـ بخش بیستم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
توانمندی ـ بخش نوزدهم

توانمندی ـ بخش نوزدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. با آن که ناتوانی با ذات انسان ناسازگار...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
توانمندی ـ بخش هجدهم

توانمندی ـ بخش هجدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. انسان به عنوان خلیفه الهی، باید تجلی‌گاه نام...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
توانمندی ـ بخش هفدهم

توانمندی ـ بخش هفدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹