محتوای تحدیر
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء سی‌ام

جزء سی‌ام قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و نهم

جزء بیست و نهم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و هشتم

جزء بیست و هشتم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و هفتم

جزء بیست و هفتم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و ششم

جزء بیست و ششم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و پنجم

جزء بیست و پنجم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و چهارم

جزء بیست و چهارم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و سوم

جزء بیست و سوم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و دوم

جزء بیست و دوم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیست و یکم

جزء بیست و یکم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء بیستم

جزء بیستم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء نوزدهم

جزء نوزدهم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء هجدهم

جزء هجدهم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء هفدهم

جزء هفدهم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
ramadan98 ـ مؤسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا ع

تحدیر قرآن (تندخوانی) – جزء شانزدهم

جزء شانزدهم قرآن کریم   تحدیر (تندخوانی) قرآن مجید با صدای استاد معتز آقایی مدت زمان قرائت حدود نیم ساعت   Your browser does not support the audio tag.  
1 2