توانمندی ـ بخش بیست و سوم

توانمندی ـ بخش بیست و سوم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. لکن او در گذر روزگار غافل از توانمندی خویش شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود، پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی مطلوب، آن است که انسان با اخلاص و سرعت بیشتری در عرصه بندگی گام...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
توانمندی ـ بخش بیست و دوم

توانمندی ـ بخش بیست و دوم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
توانمندی ـ بخش بیست و یکم

توانمندی ـ بخش بیست و یکم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. برای مثال خدای سبحان به او توان شنیدن پیام حق و توان اجابت دعوت حق را داده[۱] لکن او در گذر روزگار غافل از توانمندی خویش شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
توانمندی ـ بخش بیستم

توانمندی ـ بخش بیستم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
توانمندی ـ بخش نوزدهم

توانمندی ـ بخش نوزدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. با آن که ناتوانی با ذات انسان ناسازگار...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
توانمندی ـ بخش هجدهم

توانمندی ـ بخش هجدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. انسان به عنوان خلیفه الهی، باید تجلی‌گاه نام...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
توانمندی ـ بخش هفدهم

توانمندی ـ بخش هفدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
توانمندی ـ بخش شانزدهم

توانمندی ـ بخش شانزدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
توانمندی ـ بخش پانزدهم

توانمندی ـ بخش پانزدهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتا توانمند آفریده شده است. خدای سبحان استعدادها و توانمندی‌های گوناگونی را در وجود او به ودیعه نهاده است لکن او در گذر روزگار از توانمندی خویش غافل شده و ناتوانی بر او عارض می‌شود. پس ناتوانی با ذات انسان ناسازگار است. توانمندی...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
توانمندی ـ بخش چهاردهم

توانمندی ـ بخش چهاردهم

مقدمه   انسان، به عنوان خلیفه الهی ذاتاً توانمند آفریده شده است. او از گذشته دارای توانمندی بوده و آنگاه که منادی، افراد را به ایمان فراخواند؛ او بی‌درنگ حق را پذیرفته و ایمان خویش را اظهار نمود: «رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِیاً ینادی لِلْإیمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا&#۸۲۳۰;»[۱] «پروردگارا! به...

انتشار: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶