محتوای آسیب‌شناسی ارتباطات
آسیب-شناسی ارتباطات

نفاق از دیدگاه امیرالمومنین (علیه السلام)

امیرالمومنین (علیه السلام) در غررالحکم منافق را اینگونه معرفی کرده‌اند.   منافق در ظاهر بسیار هماهنگ و موافق شماست ومخالفتها را پشت سر اظهار می‌کند. منافق بسیار خوش زبان وقلباً ضرر رسان است . منافق متملق و وقیح وحریم شکن ...
آسیب-شناسی ارتباطات

نفاق از دیدگاه امیرالمومنین (علیه السلام)

امیرالمومنین (علیه السلام) در غررالحکم منافق را اینگونه معرفی کرده‌اند.   منافق در ظاهر بسیار هماهنگ و موافق شماست ومخالفتها را پشت سر اظهار می‌کند. منافق بسیار خوش زبان وقلباً ضرر رسان است . منافق متملق و وقیح وحریم شکن ...