محتوای رموز موفقیت

رمز موفقیت ـ بخش ششم

روند افزایش   در مسیر موفقیت اساس بر پیشرفت است. دوری از آن‌چه فرد را تحقیر می‌کند و تمایل به پیشرفت همان تزکیه نفس واخلاق است، زیرا معایب اخلاقی موجب توقف در این مسیر می‌شوند. انسان موفق به جهت ترک ...

رمز موفقیت ـ بخش پنجم

مقدمه انسانی که بر اساس تعالیم الهی رشد می‌یابد به جهت ایمان به خداوند درکلیه جوانب و مراحل زندگی خود فردی موفق خواهد بود. پرورش فرد بر مبنای تعالیم شرع موجب هماهنگی در ظاهر و باطن، قول، فکر و عمل ...

رمز موفقیت ـ بخش چهارم

در سختی‌ها حاضر بودن   انسان موفق نه تنها از امور صعب دوری نمی‌کند، بلکه برای رسیدن به هدف، خود را در معرض آن‌ها قرار می‌دهد. او می‌داند راه مقابله با سختی‌ها، نزدیک شدن و اقدام به آن‌ها می‌باشد. فرد ...

رموز موفقیت ـ بخش سوم

علاقه به خویشتن   از جمله رموز موفقیت علاقه به خویشتن می‌باشد. انسان کمال‌گرا براساس این علاقه جهت رسیدن به هدف، برنامه ریزی دقیق انجام می‌دهد تا از تمام لحظات حیات خود، بهترین استفاده را داشته باشد. او با دقت ...

رمز موفقیت ـ بخش دوم

تعیین و شناخت هدف   اولین گام در مسیر موفقیت شناخت هدف است. انسان باید به خوبی بداند هدف از حیات دنیوی او چه بوده، با طی کدام مسیر و با کدامین توشه به بهترین و کامل‌ترین هدف نائل می‌شود. ...

رمز موفقیت ـ بخش اول

مقدمه   موفقیت از اموری است که مورد درخواست وتوجه تمامی افراد می‌باشد. آرزو و امید رسیدن به آن در نظر همه، خواسته‌ای منطقی است. عنایت به موفقیت به اموری مانند سن، جنسیت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی و.....وابسته نبوده و مشروط ...