محتوای روانشناسی در قرآن

روانشناسی در قرآن ـ بخش پنجم

مقدمه   در مباحث گذشته عرض کردیم برای خودآگاهی چند شناخت لازم است: آگاهی از نقاط ضعف؛ 2. آگاهی از نقاط قوت؛ 3. آگاهی از وظایف و مسئولیت‌‌ها؛   آگاهی از امور موجب ترس؛  5. ‌آگاهی از خواسته‌ها و نیازها؛  ...

روانشناسی در قرآن ـ بخش چهارم

مقدمه   یکی از مهارت‌های ده‌گانۀ زندگی، خودآگاهی است که در روانشناسی بر روی آن حساب خاصی باز می‌شود. زیر مجموعۀ این عنوان، آگاهی از نقاط قوت و ضعف است. این موضوع را با عنوان خودآگاهی در 4 مورد بررسی ...

روانشناسی در قرآن ـ بخش سوم

  مهارت‌های زندگی   در این مجال، چند مهارت از مهارت‌های زندگی، برای زندگی سالم را از منظر آیات قرآن کریم را بررسی می‌کنیم.   1. خود آگاهی:   خودآگاهی بدان معناست که ما به نقاط ضعف و نقاط قوت ...

روانشناسی در قرآن ـ بخش دوم

مقدمه   موضوع مورد بحث، بررسی هوش اجتماعی (EQU)، از منظر آیات قرآن کریم است. مهم‌ترین اثر برخورداری از هوش اجتماعی، برقراری روابط سالم و مستمر با دیگران است؛ بنابراین افرادی که از هوش اجتماعی برخوردارند، دارای خصوصیات ویژه‌ای هستند. ...

روانشناسی در قرآن ـ بخش اول

                                                    تعریف هوش اجتماعی و جایگاه آن در قرآن کریم   یکی از مسائل مهم ...