محتوای متن جلسات استاد

کلاس امام زمان شناسی ـ چهارشنبه 27 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید »  امام زمان شناسی 99.1.27     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس جامع السعادات ـ چهارشنبه 27 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » جامع السعادات 99.1.27     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس مثنوی معنوی ـ 26 فروردین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » مثنوی معنوی ـ 99.1.26     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس تربیت دینی ـ 25 فروردین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » 22) تربیت دینی 99.1.25     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس بهداشت روان ـ دوشنبه 25 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » نهج البلاغه (بهداشت روان) 99.1.25     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس تذهیب نفس ـ شنبه 23 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » تهذیب نفس 99.1.23     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس تقسیر آل عمران ـ شنبه 23 فرودین 99

    جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » آل عمران 99.1.23     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام  

کلاس جامع السعادات ـ چهارشنبه 20 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » جامع السعادات 99.1.20     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام  

کلاس امام شناسی ـ چهارشنبه 20 فرودین 99

جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » امام شناسی 99.1.20     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام  

کلاس مثنوی معنوی ـ سه شنبه 19 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » مثنوی معنوی ـ 99.1.19     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس تربیت دینی ـ دوشنبه 18 فرودین 99

    جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » تربیت دینی 99.1.18     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس بهداشت روان ـ دوشنبه 18 فرودین 99

    جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » صحیفه سجادیه( بهداشت روان) 99.1.18     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام

کلاس تذهیب نفس ـ شنبه 16 فرودین 99

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید » تهذیب نفس 99.1.16     موسسه علمیه السلطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام  

کلاس آل عمران ـ شنبه 16 فرودین 99

    جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید: »  ال عمران 99.1.16     موسسه علمیه‌ السطان علی بن موسی الرضا علیه‌السلام  

کلاس تربیت دینی ـ دوشنبه 12 اسفند 98

  جهت مشاهده متن کلاس روی لینک زیر کلیک نمایید:   تربیت دینی 98.12.12
1 2