محتوای هوبت زن مسلمان

هویت زن مسلمان ـ بخش ششم

مقدمه   در جلسات قبل آموختیم گرچه در نگاه ما زن، ضعیف جلوه می‌كند؛ اما در نگاه شرع، زن موجودی توانا و دارای خیرات و بركات كثیر است. در آخرین جلسۀ این كلاس به جمع‌بندی این مبحث می‌پردازیم.   برکت ...

هویت زن مسلمان ـ بخش پنجم

مقدمه   در مبحث  بررسی هویت زن مسلمان، مكرر عرض شد كه در جهت كمال، ذكوریت و انوثیتی مطرح نیست، به همان میزانی كه مرد می‌تواند قرب به حق پیدا كند زن هم می‌تواند از مقربین باشد؛ امّا به هر ...

هویت زن مسلمان ـ بخش چهارم

مقدمه   در جلسات سابق عرض کردم بحث ذکوریت و انوثیت مربوط به جسم است و روح که راکب بر مرکب جسم است مذکر و یا مونث نیست؛ به همین جهت در عرصۀ قرب هیچ اختلافی بین زن و مرد ...

هویت زن مسلمان ـ بخش سوم

مقدمه   به حول و قوۀ حضرت حق در این کلاس مایل بودیم هویت زن مسلمان برای ما بازشناسی شود تا از هر افراط و تفریطی در این زمینه مصون بمانیم نه گرایش فمنیستی داشته باشیم و زن‌سالاری و نه ...

هویت زن مسلمان ـ بخش دوم

همسانی مرد و زن در به کمال رسیدن   انسانیت مذکر و مونث بردار نیست و زن و مرد هردو می‌توانند به رشد و کمال لازم نائل شوند. اگر سوال شود با این وجود چرا از میان انبیاء حتی یک ...

هویت زن مسلمان ـ بخش اول

مقدمه   موضوعی که در این سلسله مباحث بررسی می‌‌کنیم، هویت زن مسلمان است. علت این بررسی آن است که گاه دیده می‌شود زن در نقش زنانۀ خویش نیست و از جایگاه خود عدول می‌کند. این عدول نوعی ظلم محسوب ...