تفسير قرآن (سوره‌مبارکه حمد)

دوشنبه‌ها (حضوری ساعت ۸ تا ۸:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۵۰ – ساعت ۱۵ تا ۱۵:۵۰)
2,500,000 ریال

شخصيت اثر گذار از نگاه نهج البلاغه

دوشنبه‌ها (حضوری ساعت ۹ تا ۹:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۱ تا ۱۱:۵۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۶:۵۰)
2,500,000 ریال

مثنوی معنوی (بررسی قضا و قدر)

سه شنبه‌ها (حضوری ساعت ۸ تا ۸:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۵۰ – ساعت ۱۵ تا ۱۵:۵۰)
2,500,000 ریال

حقوق خانواده (رساله حقوق امام سجاد عليه السلام)

سه شنبه‌ها (حضوری ساعت ۹ تا ۹:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۱ تا ۱۱:۵۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۶:۵۰)
2,500,000 ریال

شتابزدگی فكر از منظر قرآن

چهارشنبه‌ها (حضوری ساعت ۸ تا ۸:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۰ تا ۱۰:۵۰ – ساعت ۱۵ تا ۱۵:۵۰)
2,500,000 ریال

بررسی درخواست‌های زیارت عاشورای معروفه و غيرمعروفه

چهارشنبه‌ها (حضوری ساعت ۹ تا ۹:۵۰ / فضای مجازی ساعت ۱۱ تا ۱۱:۵۰ – ساعت ۱۶ تا ۱۶:۵۰)
250,000 ریال

ترم اول

500000 تومان
00:58ساعت
20

بسته تخفیفی برای ثبت نام ۶ کلاس ترم تابستان

شما می توانید ۶ کلاس این ترم را به صورت تخفیفی و یکجا خرید نمایید.
10,000,000 ریال
00:58ساعت
20